OM UFF

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge (UFF) ble startet i 1979 av frivillige, i kampen mot apartheid.

I dag er vårt hovedfokus å skape et bedre liv for verdens mange fattige – sammen med de fattige.

ØKONOMISK BISTAND 2020

NOK 22 669 148 ,–

Pengene gikk til utdanning av barn/unge og grunnskolelærere, bekjempelsen av HIV/Aids, malaria og tuberkulose, og utvikling av samfunn på landsbygda.

Idrettens Tekstilinnsamling

UFF har avtaler med lokale organisasjoner og foreninger om innsamling av tøy til et delt ideelt formål. Per i dag er 195 lokale idrettsforeninger, klubber og lag over hele landet med i ordningen. I 2020 ble det overført NOK 1,5 millioner kroner fra Idrettens Tekstilinnsamling til idrettens lokale aktiviteter. Dersom ditt lag eller forening ønsker å delta i dugnadsarbeidet “Idrettens Tekstilinnsamling” – send en e-post til post@uffnorge.org så sender vi dere mer informasjon om ordningen.

Miljø- og Samfunnsrapporter

MER OM UFF

Her kan du lese mer om oss, vår historie og våre samarbeidspartnere.

VÅR HISTORIE

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge (UFF) ble stiftet som en forening i 1979 – formålet den gang var kampen mot apartheid.

Utdrag fra styrets årsberetning 1980/81:
U-landshjelp fra Folk til Folk har utviklet seg mye i løpet av det siste året. Stadig flere deltar i arbeidet, og resultatene øker.

  • UFF har i 1980/81 samlet inn kr. 128.000,- til skolebygging i Zimbabwe.
  • Til Zimbabwe har vi sendt 7 tonn papir og konvolutter.
  • Til namibiske flyktningeleirer i Angola har vi sendt 11 tonn klær og sko, skolemateriell, sykehusutstyr, proteinkjeks, hakker og skyfler, kjøkkenutstyr, hermetikk, symaskiner og skrivemaskiner.

Den 11. mars startet den første UFF-butikken i Norge, til stor glede for alle UFF’erne og for mange folk i Oslo, hvor butikken ligger. Her selges brukt tøy, og inntektene av slaget går uavkortet til skolebygging i Zimbabwe. Det kommer inn gj.sn. kr. 650,- pr. dag, noe som gir mange penger i løpet av ett år. I Kristiansand og Fredrikstad ble det laget basarer. I Kristiansand fikk de inn kr. 500,- på en enkelt kake!

I mars avholdt vi det andre landsmøtet i UFF. Vi bakte 6000 proteinkjeks, produserte 2000 kladdebøker og reparerte sykler. På dette møtet bestemte vi at vi ville ha UFF- sommerleir også i 1981. Dessuten besluttet vi at inntektene fra og med dette møtet skulle gå til et nytt skolesenter i Manikaland i Zimbabwe. I april laget UFF’erne i Halden loppemarked. Det kom kr. 2.300,- inn i kassen.

I mai gikk en ny sending avsted til namibiske flyktningeleirer. Den var på 5 tonn med kladdebøker, tavler, proteinkjeks, hakker og skyfler, kjøkkenutstyr, 3 symaskiner og 1 skrivemaskin. Det ble også gjort klar en sending på 25 tonn tøy, som skal sendes i løpet av sommeren.

I mai startet UFF i Trondheim opp. De har produsert skolemateriell, og skaffet lokaler til UFF-butikk, som åpnet i begynnelsen av juni.

Det har i løpet av 1980/81 vært 40 nordmenn i Zimbabwe og deltatt på et stort prosjekt UFF har der, Chindunduma-skolen. I samarbeid med den zimbabwiske regjeringen bygger UFF i de skandinaviske land, en skole for 1500 hjemvendte flyktningbarn. Til skolen hører det verksteder, helsestasjoner med en klinikk, et stort jordbruk til selvforsyning, administrasjonssenter og et gjestehus. Skolen er i sin helhet reist av 600 u-landsarbeidere fra Skandinavia, 100 zimbabwiske fagarbeidere, skolens lærere og elever og ca. 1000 zimbabwere fra landsbyer i nærheten av skolen, som har deltatt i store frivillige aksjoner.

I tråd med aktuelle verdensproblemstillinger har formålet utviklet seg, og i dag er hovedfokuset å skape et bedre liv for verdens mange fattige – sammen med de fattige.

Stor frivilling innsats

U-landshjelp fra Folk til Folk ble startet av frivillige. Aktivitetene de første årene var preget av stor frivillig innsats, og UFF har hatt stor glede av de mange frivillige som har stilt opp over hele landet.

UFF satser på tøyinnsamling

Fra midten av 80-tallet satset UFF for alvor på innsamling av klær. Vi etablerte sortering og salg av klær gjennom egne butikker for å realisere gaveverdien som lå i tøyet. Bakgrunnen for dette var at det manglet penger til oppbygging av skoler og klinikker i afrikanske land som nylig var blitt selvstendige. Det ble besluttet å legge brukttøysaktivitetene inn i en egen driftsforening, da denne aktiviteten var vesentlig forskjellig fra bistandsarbeid som var U-landshjelp fra Folk til Folk, Norges hovedfokus. Foreningen UFF-Butikkene i Norge ble stiftet i 1987. Foreningen UFF-Butikkene i Norge driver innsamling og salg av brukte klær med formål å videreformidle gaveverdien i de brukte klærne til utviklingshjelp.

UFF styrker seg økonomisk

Siden midten av 90-tallet har UFFs aktiviteter og inntekter økt. Det er vedtektsfestet at midler skaffet til veie gjennom innsamling, sortering og salg av brukte klær i Foreningen UFF-Butikkene i Norge skal bevilges til U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge og  foreningens bistandsarbeid. 

ORGANISASJONENE

UFF består av to frittstående foreninger. U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge (1979) driver bistandsarbeid og pengeinnsamling. Foreningen UFF-Butikkene i Norge (1987) driver tøyinnsamling og vintagebutikker. 

Foreningene er livssynsnøytrale, politisk uavhengige og baserer sitt arbeid på solidarisk humanisme.

UFF respekterer medarbeidernes rett til å slutte seg til foreninger og organisasjoner samt organisere seg i fagforbund og inngå kollektivavtaler innenfor gjeldende regelverk. Ansettelsesforhold reguleres per i dag gjennom tariffavtale mellom VIRKE og HK.

UFFs medarbeidere skal ikke diskrimineres på bakgrunn av religion, seksuell legning, politisk syn, samlivsform, økonomi, organisasjonstilhørighet, helse, etnisk bakgrunn o.l.

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge er medlem av bistandsnettverket Humana People to People (FAIHPP) og Global, og får sine regnskaper gjennomgått og godkjent av Innsamlingskontrollen (IK).

Foreningen UFF-Butikkene i Norge er medlem av Avfall Norge og Bedriftsforbundet. Tøyinnsamlingsavdelingen har en overskuddsgrad på over 50 %.

VÅRT NETTVERK

Formål og historie

Nettverket Humana People to People har 30 medlemsorganisasjoner som samarbeider om å forbedre leveforholdene for noen av verdens aller fattigste. Les om historien til Humana People to People.

Organisasjonsform

Hver medlemsorganisasjon er selvstendige juridiske enheter, som regel nasjonale organisasjoner, og hvert medlem har én stemme ved den årlige generalforsamlingen. Hvert medlem betaler en medlemsdonasjon som tilsvarer 6,5 % av det totale bidraget til bistandsprosjektene. Videre plikter og rettigheter er regulert av medlemsavtalen.

Les mer om bistandsnettverket vår her.

SAMARBEIDSPARTNERE

UFF har utplassert rundt 3 000 beholdere over hele landet. Vi er representert i 304 av landets 422 kommuner og 92 % av Norges befolkning har tilgang til en av våre beholdere.

UFF har avtaler om innsamling av tekstiler med kommunale og interkommunale avfallsselskaper, samt med private grunneiere og næringsdrivende.

UFF er medlem i bransjeforeningen Avfall Norge. 

UFF har også avtaler med lokale organisasjoner og foreninger om innsamling av tøy til et delt ideelt formål. Per i dag er 155 lokale idrettsforeninger, klubber og lag over hele landet med i ordningen. I 2018 ble det overført NOK 1,6 millioner kroner fra ordningen til idrettens lokale aktiviteter. Dersom ditt lag eller forening ønsker å delta i dugnadsarbeidet “Idrettens Tekstilinnsamling” – send en e-post til post@uffnorge.org så sender vi dere mer informasjon om ordningen.

ETISKE RETNINGSLINJER

Våren 2016 deltok UFF Norge i utarbeidelsen av nye retningslinjer for tekstilinnsamlinger i bistandsnettverket Humana People to People.

Retningslinjene setter standarder for håndteringen av de brukte tekstilene. De beskriver hvordan man på en bæredyktig og en ansvarlig måte samler inn, sorterer, ombruker og resirkulerer tekstiler samt etablerer prinsippene får vår rolle i denne verdikjeden.

Les hele Code of Conduct her.

 

INTERESSEKONFLIKTER

Er det etisk forsvarlig å sende brukt tøy til utviklingsland?

Debatten om hvorvidt det er etisk forsvarlig å sende brukt tøy til Afrika har pågått i mange år. Kritikerne mener at import av bruktklær til Afrika ødelegger for lokal klesproduksjon og fører til tap av industriarbeidsplasser over store deler av kontinentet.

UFF følger anbefalingene i rapporten “The impact of the second-hand clothing trade on developing countries” og vurderer at de positive virkningene fortsatt overstiger de negative. Denne tendensen forsterkes av at fortjenesten ved handel med brukt tøy fra UFF finansierer en stor del av de lokale samarbeidspartnernes bistandsaktiviteter. Tøyet som sendes til det afrikanske markedet gjennomgår flere sorteringsprosesser, og det når ut til de mest fjerntliggende områder hvor kjøpekraften er lavest. Nordisk Ministerråd har i 2016 utarbeidet rapporten “Exports of Nordic Used Textiles: Fate, benefits and impacts” som underbygger Oxfams rapport.

I 2018 gikk 23 % av det innsamlede tøyet til ombruk på det afrikanske markedet. Det skapes rundt 1.000 direkte arbeidsplasser og 10.000 indirekte arbeidsplasser gjennom FAIHPP-medlemmenes handel med brukt tøy i Sør. Etterspørselen etter tøyet er høyere enn hva vi per i dag har mulighet til å levere, så det er ikke snakk om at man «dumper ubrukelig tøy ut på markedet».

UFFs samarbeidspartnere er godt informert om vår vurdering av og synspunkter på denne interessekonflikten.

FAQ

[ultimate-faqs ]

STØTT VÅRT BISTANDSARBEID

 

valgfritt beløp til

541537

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge

Adresse: Lindebergvegen 3c, N-2016 FROGNER Telefon: +47 63 92 89 80
Vakttelefon: +47 918 11 089
E-post: post@uffnorge.org
Org.nr. 981 054 776

 

Medlem av Humana People to People

UFF er medlem av bistandsnettverket
Humana People to People
www.humana.org

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge er godkjent av Innsamlingskontrollen

Kontonummer for private bidrag: 9049.10.79206
Vipps: 541537

 

UFF Nettbutikk - Link til Nettbutikk her
nettbutikk@uffnorge.org
Telefon: 48 95 97 17

NYHETER