OM UFF

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge (UFF) ble startet i 1979 av frivillige, i kampen mot apartheid.

UFFs formål er å bidra til at mennesker kan skape seg et verdig liv på en bærekraftig måte

ØKONOMISK BISTAND 2022

NOK 26 549 006 ,–

Pengene gikk til utdanning av barn/unge og grunnskolelærere, bekjempelsen av HIV/Aids, malaria og tuberkulose, og utvikling av samfunn på landsbygda.

Idrettens Tekstilinnsamling

UFF har avtaler med lokale organisasjoner og foreninger om innsamling av tøy til et delt ideelt formål. Per i dag er 200 lokale idrettsforeninger, klubber og lag over hele landet med i ordningen. I 2022 ble det overført NOK 1,6 millioner kroner fra Idrettens Tekstilinnsamling til idrettens lokale aktiviteter. Dersom ditt lag eller forening ønsker å delta i dugnadsarbeidet “Idrettens Tekstilinnsamling” – send en e-post til post@uffnorge.org så sender vi dere mer informasjon om ordningen.

Miljø- og Samfunnsrapporter

MER OM UFF

Her kan du lese mer om oss, vår historie og våre samarbeidspartnere.

VÅR HISTORIE

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge (UFF) ble stiftet som en forening i 1979 – formålet den gang var kampen mot apartheid.

Utdrag fra styrets årsberetning 1980/81:
U-landshjelp fra Folk til Folk har utviklet seg mye i løpet av det siste året. Stadig flere deltar i arbeidet, og resultatene øker.

  • UFF har i 1980/81 samlet inn kr. 128.000,- til skolebygging i Zimbabwe.
  • Til Zimbabwe har vi sendt 7 tonn papir og konvolutter.
  • Til namibiske flyktningeleirer i Angola har vi sendt 11 tonn klær og sko, skolemateriell, sykehusutstyr, proteinkjeks, hakker og skyfler, kjøkkenutstyr, hermetikk, symaskiner og skrivemaskiner.

Den 11. mars startet den første UFF-butikken i Norge, til stor glede for alle UFF’erne og for mange folk i Oslo, hvor butikken ligger. Her selges brukt tøy, og inntektene av slaget går uavkortet til skolebygging i Zimbabwe. Det kommer inn gj.sn. kr. 650,- pr. dag, noe som gir mange penger i løpet av ett år. I Kristiansand og Fredrikstad ble det laget basarer. I Kristiansand fikk de inn kr. 500,- på en enkelt kake!

I mars avholdt vi det andre landsmøtet i UFF. Vi bakte 6000 proteinkjeks, produserte 2000 kladdebøker og reparerte sykler. På dette møtet bestemte vi at vi ville ha UFF- sommerleir også i 1981. Dessuten besluttet vi at inntektene fra og med dette møtet skulle gå til et nytt skolesenter i Manikaland i Zimbabwe. I april laget UFF’erne i Halden loppemarked. Det kom kr. 2.300,- inn i kassen.

I mai gikk en ny sending avsted til namibiske flyktningeleirer. Den var på 5 tonn med kladdebøker, tavler, proteinkjeks, hakker og skyfler, kjøkkenutstyr, 3 symaskiner og 1 skrivemaskin. Det ble også gjort klar en sending på 25 tonn tøy, som skal sendes i løpet av sommeren.

I mai startet UFF i Trondheim opp. De har produsert skolemateriell, og skaffet lokaler til UFF-butikk, som åpnet i begynnelsen av juni.

Det har i løpet av 1980/81 vært 40 nordmenn i Zimbabwe og deltatt på et stort prosjekt UFF har der, Chindunduma-skolen. I samarbeid med den zimbabwiske regjeringen bygger UFF i de skandinaviske land, en skole for 1500 hjemvendte flyktningbarn. Til skolen hører det verksteder, helsestasjoner med en klinikk, et stort jordbruk til selvforsyning, administrasjonssenter og et gjestehus. Skolen er i sin helhet reist av 600 u-landsarbeidere fra Skandinavia, 100 zimbabwiske fagarbeidere, skolens lærere og elever og ca. 1000 zimbabwere fra landsbyer i nærheten av skolen, som har deltatt i store frivillige aksjoner.

I tråd med aktuelle verdensproblemstillinger har formålet utviklet seg, og i dag er hovedfokuset å skape et bedre liv for verdens mange fattige – sammen med de fattige.

Stor frivilling innsats

U-landshjelp fra Folk til Folk ble startet av frivillige. Aktivitetene de første årene var preget av stor frivillig innsats, og UFF har hatt stor glede av de mange frivillige som har stilt opp over hele landet.

UFF satser på tøyinnsamling

Fra midten av 80-tallet satset UFF for alvor på innsamling av klær. Vi etablerte sortering og salg av klær gjennom egne butikker for å realisere gaveverdien som lå i tøyet. Bakgrunnen for dette var at det manglet penger til oppbygging av skoler og klinikker i afrikanske land som nylig var blitt selvstendige. Det ble besluttet å legge brukttøysaktivitetene inn i en egen driftsforening, da denne aktiviteten var vesentlig forskjellig fra bistandsarbeid som var U-landshjelp fra Folk til Folk, Norges hovedfokus. Foreningen UFF-Butikkene i Norge ble stiftet i 1987. Foreningen UFF-Butikkene i Norge driver innsamling og salg av brukte klær med formål å videreformidle gaveverdien i de brukte klærne til utviklingshjelp.

UFF styrker seg økonomisk

Siden midten av 90-tallet har UFFs aktiviteter og inntekter økt. Det er vedtektsfestet at midler skaffet til veie gjennom innsamling, sortering og salg av brukte klær i Foreningen UFF-Butikkene i Norge skal bevilges til U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge og  foreningens bistandsarbeid.

Podcast - UFF tøyet ditt i den grønne boksen

ORGANISASJONENE

UFF består av to frittstående foreninger. U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge (1979) driver bistandsarbeid og pengeinnsamling. Foreningen UFF-Butikkene i Norge (1987) driver tøyinnsamling og vintagebutikker.

Foreningene er livssynsnøytrale, politisk uavhengige og baserer sitt arbeid på solidarisk humanisme.

UFF respekterer medarbeidernes rett til å slutte seg til foreninger og organisasjoner samt organisere seg i fagforbund og inngå kollektivavtaler innenfor gjeldende regelverk. Ansettelsesforhold reguleres per i dag gjennom tariffavtale mellom VIRKE og HK.

UFFs medarbeidere skal ikke diskrimineres på bakgrunn av religion, seksuell legning, politisk syn, samlivsform, økonomi, organisasjonstilhørighet, helse, etnisk bakgrunn o.l.

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge er medlem av bistandsnettverket Humana People to People (FAIHPP) og Global, og får sine regnskaper gjennomgått og godkjent av Innsamlingskontrollen (IK).

Foreningen UFF-Butikkene i Norge er medlem av Avfall Norge og Bedriftsforbundet. Tøyinnsamlingsavdelingen har en overskuddsgrad på over 50 %.

VÅRT NETTVERK

Formål og historie

Nettverket Humana People to People har 29 medlemsorganisasjoner som samarbeider om å forbedre leveforholdene for noen av verdens aller fattigste. Les om historien til Humana People to People.

Organisasjonsform

Hver medlemsorganisasjon er selvstendige juridiske enheter, som regel nasjonale organisasjoner, og hvert medlem har én stemme ved den årlige generalforsamlingen. Hvert medlem betaler en medlemsdonasjon som tilsvarer 6,5 % av det totale bidraget til bistandsprosjektene. Videre plikter og rettigheter er regulert av medlemsavtalen.

Les mer om bistandsnettverket vår her.

SAMARBEIDSPARTNERE

UFF har utplassert rundt 3 000 beholdere over hele landet. Vi er representert i 257 av landets 356 kommuner.

UFF har avtaler om innsamling av tekstiler med kommunale og interkommunale avfallsselskaper, samt med private grunneiere og næringsdrivende.

UFF er medlem i bransjeforeningen Avfall Norge og i Forum for utvikling og miljø (ForUM)

UFF har også avtaler med lokale organisasjoner og foreninger om innsamling av tøy til et delt ideelt formål. Per i dag er 200 lokale idrettsforeninger, klubber og lag over hele landet med i ordningen. I 2022 ble det overført NOK 1,6 millioner kroner fra ordningen til idrettens lokale aktiviteter. Dersom ditt lag eller forening ønsker å delta i dugnadsarbeidet «Idrettens Tekstilinnsamling» – send en e-post til post@uffnorge.org så sender vi dere mer informasjon om ordningen.

ETISKE RETNINGSLINJER

Våren 2016 deltok UFF Norge i utarbeidelsen av nye retningslinjer for tekstilinnsamlinger i bistandsnettverket Humana People to People.

Retningslinjene setter standarder for håndteringen av de brukte tekstilene. De beskriver hvordan man på en bæredyktig og en ansvarlig måte samler inn, sorterer, ombruker og resirkulerer tekstiler samt etablerer prinsippene får vår rolle i denne verdikjeden.

Les hele Code of Conduct her.

 

INTERESSEKONFLIKTER

Er det etisk forsvarlig å sende brukt tøy til utviklingsland?

Debatten om hvorvidt det er etisk forsvarlig å sende brukt tøy til Afrika har pågått i mange år. Kritikerne mener at import av bruktklær til Afrika ødelegger for lokal klesproduksjon og fører til tap av industriarbeidsplasser over store deler av kontinentet.

UFF følger anbefalingene i rapporten “The impact of the second-hand clothing trade on developing countries” og vurderer at de positive virkningene fortsatt overstiger de negative. Denne tendensen forsterkes av at fortjenesten ved handel med brukt tøy fra UFF finansierer en stor del av de lokale samarbeidspartnernes bistandsaktiviteter. Tøyet som sendes til det afrikanske markedet gjennomgår flere sorteringsprosesser, og det når ut til de mest fjerntliggende områder hvor kjøpekraften er lavest. Nordisk Ministerråd har i 2016 utarbeidet rapporten «Exports of Nordic Used Textiles: Fate, benefits and impacts» som underbygger Oxfams rapport.

I 2018 gikk 23 % av det innsamlede tøyet til ombruk på det afrikanske markedet. Det skapes rundt 1.000 direkte arbeidsplasser og 10.000 indirekte arbeidsplasser gjennom FAIHPP-medlemmenes handel med brukt tøy i Sør. Etterspørselen etter tøyet er høyere enn hva vi per i dag har mulighet til å levere, så det er ikke snakk om at man «dumper ubrukelig tøy ut på markedet».

UFFs samarbeidspartnere er godt informert om vår vurdering av og synspunkter på denne interessekonflikten.

FAQ

Vi har utplassert rundt 3 000 beholdere over hele landet. Vi er representert i 257 av landets 356 kommuner.

Her finner du din nærmeste UFF-beholder

“Du leverer – vi sorterer”. Per i dag kan alle tekstiler leveres – så lenge de er rene og tørre. UFF samler i hovedsak inn tøy til ombruk. Åpenbart tekstilavfall sorterer du fra og leverer som restavfall. Er du i tvil så gjør vi jobben for deg. UFF tar i mot klær, sko, accessoirer og lettere husholdningstekstiler; herunder duker, håndklær, gardiner, puter, sengetøy og myke leker. Pakk klærne i lukkede poser/sekker. Sett gjerne en strikk rundt sko slik at de ikke kommer fra hverandre under omlasting, transport og sortering.

Har du levert noe feil i en UFF-beholder så finner du infromasjon om hva du må gjøre her.

UFF samler inn tøy som kan ombrukes. Det som ikke direkte kan brukes om igjen kan noen ganger repareres eller materialgjenvinnes. Den dårligste delen av tøyet blir i hovedsak energigjenvunnet .

Tøyet blir sendt til sorteringsanlegg, drevet av UFFs humanitære søsterorganisasjoner eller kommersielle aktører, i Europa. Her blir tøyet finsortert etter kvalitet og sesong og sendt videre ut i verden. Kun en liten del av tøyet selges i Norge.

Midlene som genereres gjennom innsamling og salg av det brukte tøyet, brukes til UFFs humanitære arbeid i Afrika og Asia – dette kan du lese mer om her.

De første 10 årene i UFF var preget av en stor frivillig innsats, og aktivitetene som kunne gjennomføres var deretter. Formålet med aktivitetene var kampen mot apartheid, med støtte til motstandsbevegelsene i det sørlige Afrika gjennom hjelp til flykninger i flyktningeleirene i frontlinjestatene. Hjelpen bestod av hakker, spader, sykler, tepper, klær og sko, proteinkjeks m.m. som ble sendt avgårde for utdeling i leirene. Dette var en korrekt innsats i den situasjonen landene i det sørlig Afrika stod i under frigjøringskrigen og rett etter selvstendigheten.

Ettersom landene ble selvstendige kom behovet for oppbygging av landene, med skoler og klinikker. Til dette trengtes penger. Folk hadde nå også mulighet for å dyrke jorda – bli produktive borgere og skaffe seg penger til det de trenger. Vi skal heller ikke undervurdere verdien av den verdighet det er å selv kunne skaffe seg det man har bruk for og ikke måtte be om hjelp. UFF satset for alvor på innsamling av klær fra 1987, og startet sortering og salg av klærne gjennom egne butikker for å realisere gaveverdien som lå i tøyet. Dette er en korrekt innsats i en utviklingssituasjon.

UFF følger rekommendasjonene i rapporten «The impact of the second-hand clothing trade on developing countries».

Når nødsituasjoner oppstår tilbyr vi alltid vår hjelp. UFF har tilgangen på tøyet, men ofter skjer katastrofen langt vekk og det tar tid og er ofte veldig byråkratisk å få brukttøy transportert inn til nødområdene. Vi erfarer at nødhjelpsorganisasjonene ofte velger andre løsninger og takker nei til vårt tilbud.

Begge de to foreningenes regnskaper revideres årlig av statsautorisert revisor. Begge foreningers regnskaper oversendes til Innsamlingskontrollen for gjennomgang. Det er kun U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge som godkjennes av Innsamlingskontrollen, da det ikke eksisterer retningslinjer for tøyinnsamlinger, men kun pengeinnsamlinger.

I 2011 ble det i tillegg gjennomført en utvidet revisjon av de to organisasjonene. Innsamlingskontrollen utpekte Ernst & Young som uhildet gransker. Granskingsrapporten forelå 14. mars 2011. Rapporten som gjennomgår regnskaper og prosjektrapporter fra 2005 til 2009 viser at innsamlingsutgiftene er rimelige, at salgsprisene UFF oppnår på tøyet er markedsmessig korrekte og dermed at overskuddet er korrekt. Det ble dokumentert at 99,3 prosent av bistandsmidlene på over 33 millioner kroner over fem år var brukt i henhold til formålet. Konklusjonen man må trekke av rapporten er at foreningene drives i henhold til vedtektene, og at bistandsmidlene kommer frem til utviklingsprosjekter i Afrika og Asia.

Vi kan friste med nytt tøy hver dag – ca 250 plagg om dagen. Vi mottar blandet tøy i sekker a 70 kg direkte fra sorteringsanleggene. Tøyet henges på kleshengere og prismerkes i butikken.

Vi har sesongskift to ganger om året (mars/august), hvor vi henger inn ca 3.000 plagg over natten. Følg UFF Vintage på Instagram og FB for viktige hendelser.

Nordmenn flest er innforstått med at man ikke skal støtte useriøse eller kriminelle aktører uansett bransje, og spesielt da i innsamlingsbransjen. De senere årene har det dukket opp en rekke useriøse tøyinnsamlere.
Det fremgår ofte ikke av lappene folk mottar i posten hvilken organisasjon som samler inn tøyet, om de er registrert i Brønnøysundsregisteret, om de fører regnskap over sin innsamling som kan revideres av statsautorisert revisor og kontrolleres av myndighetene, om de er medlem av Innsamlingskontrollen, hvilke nedstrømsløsninger de har for eventuelt avfall osv, osv. Dette er forhold de seriøse innsamlerne har tatt stilling til og som opptar mye av ressursene i disse organisasjonene.

Undersøkelser UFF har gjennomført viser at det innsamlede tøyet selges til kommersielle aktører i Øst-Europa og at det ikke er noen form for kontroll med hva pengene innsamleren har fått for tøyet deretter brukes til. Les hva Innsamlingskontrollen mener om saken, Også politiet og forbrukerombudet advarer folk om å være på vakt. Folk som ønsker å rydde i skuffer og skap, oppfordres til å benytte de kjente aktørene som, UFF eller Fretex. UFF og Fretex samler inn til to ulike formål. UFFs arbeid er livssynsnøytralt og basert på solidarisk humanisme – dette er tiltak som folk flest vil kunne tilslutte seg.

«- Det er flott at folk og journalister i lokalavisene over hele landet reagerer på disse useriøse innsamlerne. Vi ser ofte at når en advarsel er gått ut – så endres lappen og telefonnummer, til den igjen ligger i postkassene i neste by. UFF har undersøkt de fleste tilfeller av husstandsinnsamling og har ikke funnet at noen av disse oppfyller kravene man stiller til de seriøse aktørene. UFF anmelder tyveri fra våre innsamlingscontainere til politiet. Politiet har i enkelte tilfeller fulgt opp sakene og har funnet innsamlingslapper fra husstandsinnsamlinger, sammen med store mengder brukt tøy og annet de har karakterisert som tyvgods» – sier Rosa Fried i UFF. Politiet har nå intensivert jakten på tyveribandene fra Øst-Europa.

Hva bør du gjøre?

  • Sjekk om organisasjonen eksisterer – benytt organisasjonsnummeret i søket da mange organisasjoner bruker forkortelser i sine navn
  • Sjekk om organisasjonen har registrert sine vedtekter og regnskaper i Innsamlingskontrollen. Her kan du laste ned organisasjonens vedtekter, slik at du kan lese mer om formålet ved innsamlingen
  • Sjekk om organisasjonen har en fysisk besøksadresse, en hjemmeside og ett fasttelefonnummer – ikke bare ett mobilnummer
  • Sjekk om organisasjonen opplyser hvorvidt tøyet skal selges eller om det skal gis bort

Dersom du fortsatt er i tvil om aktøren er seriøs:

Send ditt CV til post@uffnorge.org og merk henvendelsen: «Jobbsøknad». Forklar nærmere hva slags stilling du ønsker deg, og hva nettopp du kan bidra med. Med rett person for hånden, så kan vi kanskje sammen se nye muligheter.

U-landshjelp fra Folk til Folk har sitt utspring fra DRH-bevegelsen. Den første UFF-foreningen i verden ble stiftet i Danmark i 1977 av tidligere elever og lærere fra Den Rejsende Folkehøyskole i Danmark. Mange av disse hadde reist med buss ut i verden for å se på forholden noen av verdens befolkning levde under. Mange reiste til frontlinjestatene for å undersøke forholdene for folk i disse landene, og kom tilbake til Danmark med ett ønske om å bidra til kampen mot Apartheid, og den første UFF-forening var ett faktum – denne kom til å hete U-landshjælp fra Folk til Folk i Danmark og ganske raskt forkortet til UFF. Det var mange nordmenn som også hadde vært ute i verden og sett seg omkring, og som ønsket å starte en tilsvarende organisasjon i Norge – og U-landshjelp fra Folk til Folk i Norge så dagens lys.

Det ble i 2005 inngått en entrepriseavtale mellom Stiftelsen Den Reisende Høgskole og Foreningen UFF-Butikkene i Norge om transport og pakking av tøy samlet inn fra UFFs beholdere i Midt- og Nord-Norge. Entrepriseavtalen med DRH utløp 31.12.13, og nye kontraktsforhandlinger ble gjennomført høsten 2013. Disse førte ikke til enighet og UFF valgte å ikke inngå ny avtale med DRH. DRH har nå startet tøyinnsamling i egen regi, og vil ikke lenger være aktuell transportør for UFF.

Den norske stiftelsen Den Reisende Høgskole ble nedlagt i 2022.

 

Ja, på UFF tror vi på kraften i fellesskap og samarbeid. I tillegg til våre dedikerte betalte ansatte, jobber vi også med frivillige som deler lidenskapen vår for å støtte utviklingsprosjekter i Afrika og India. Sammen streber vi etter å ha en positiv innvirkning gjennom å samle brukte klær og fremme vårt oppdrag. Hvis du er interessert i å være frivillig hos oss, ta gjerne kontakt!

Absolutt! UFF verdsetter det harde arbeidet og engasjementet til våre ansatte. Vi tror på å tilby kompensasjon som ikke bare anerkjenner innsatsen deres, men som også motiverer dem til å utmerke seg. Derfor betaler vi veldig god lønn til våre ansatte. Dette gjør oss i stand til å tiltrekke og beholde dyktige personer som er engasjert i vår sak. Hvis du er interessert i å bli med i teamet vårt, vil vi gjerne høre fra deg!

STØTT VÅRT BISTANDSARBEID

 

valgfritt beløp til

541537

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge

Adresse: Lindebergvegen 1, N-2016 FROGNER Telefon: +47 63 92 89 80
Vakttelefon: +47 918 11 089
E-post: post@uffnorge.org
Org.nr. 981 054 776

 

Medlem av Humana People to People

UFF er medlem av bistandsnettverket
Humana People to People
www.humana.org

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge er godkjent av Innsamlingskontrollen

Kontonummer for private bidrag: 9049.10.79206
Vipps: 541537